Otroški dodatek

Vir: https://www.csd-slovenije.si/

Otroški dodatek je dopolnilni prejemek namenjen za preživljanje, vzgojo in izobraževanje otroka. Pravico do otroškega dodatka ima lahko eden izmed staršev oziroma druga oseba, ki skrbi za otroka s prijavljenim prebivališčem v Republiki Sloveniji, do njegovega 18. leta. Višina je odvisna od uvrstitve v dohodkovni razred.

Pravica do otroškega dodatka se uveljavlja v 30 dneh po rojstvu otroka in se prizna z mesecem rojstva otroka. Če se uveljavlja po tem roku, se prizna s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi vloge. Pravica do otroškega dodatka se prizna največ za dobo enega leta.

Otroški dodatek se izplačuje za pretekli mesec.

  • Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 26/14 in 90/15)
  • Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17 in 77/18)
  • Pravilnik o načinu upoštevanja dohodkov pri ugotavljanju upravičenosti do pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 52/14 in 67/14)

Vloga za otroški dodatek

Z vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev uveljavljate naslednje pravice: otroški dodatek, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek in državna štipendija ter znižano plačilo vrtca, subvencija najemnine, pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev in pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje.

Kontakt: Center za socialno delo https://www.csd-slovenije.si
Center za socialno delo Nova Gorica, Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica, telefon 05 330 29 00, epošta gpcsd.gorica1@gov.si

Odgovorna institucija: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Vloga: OBRAZEC za uveljavljanje denarne pomočiPRILOGA  za uveljavljanje denarne pomoči

Obrazec izpolnite in ga oddate na Centru za socialno delo, na območju katerega imate stalno prebivališče. V vlogi morate:

  • Izpolniti svoje osebne in druge podatke (številka transakcijskega računa)
  • navesti podatke povezanih oseb, ki se po zakonu tudi upoštevajo pri ugotavljanju materialnega položaja (zakonec, partner, otroci),
  • označiti, za katere pravice prosite,
  • glede na zaprošene pravice izpolnite dodatne podatke.

Natančna navodila za izpolnjevanje so del vloge.

Dostopnost