Organi Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica

Upravna organa šole sta ravnatelj in svet zavoda.

Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ šole. Pristojnosti ravnatelja so določene v 49. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI; Ur. l. RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).

Ravnateljica šole je mag. Lara Brun, ki je petletni mandat nastopila 10. avgusta 2020.

Pri opravljanju pedagoških in poslovodnih nalog pomaga ravnateljici pomočnica ravnateljica, ga. Andreja Glavan Podbršček. Na šoli delujejo tudi strokovni organi šole, to so učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi in razredniki. Delovanje strokovnih organov šole je podrobneje opredeljeno v 61. in 62. členu ZOFVI.

Učenci osnovne šole se povezujejo v skupnost učencev. Šolski parlament, katerega mentorica je ga. Mojca Batič Škarabot, je izvršilni organ skupnosti učencev. Sestavljajo ga predstavniki posameznih oddelčnih skupnosti od 2. do 9. razreda, ki izvolijo predsednika skupnosti učencev. Pod vodstvom mentorice izdelajo letni načrt dela. Skupnost učencev podaja predloge in pobude za izboljšanje življenja in dela na šoli ter se aktivno vključuje v različne dejavnosti.

V skladu s 60. c členom Zakona o osnovni šoli (ZOsn; Ur. l. RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L) je svet zavoda imenoval pritožbeno komisijo, ki odloča o pritožbah v zvezi z uresničevanjem pravic in dolžnosti učencev.

 

 

 

Dostopnost