Enkratna denarna pomoč Mestne občine Nova Gorica

Vir: https://www.nova-gorica.si

Za denarno pomoč lahko zaprosite tudi Mestno občino Nova Gorica. Če imate prijavljeno stalno bivališče v Mestni občini Nova Gorica, se upravičencem denarna pomoč dodeli največ dvakrat v koledarskem letu za razrešitev njihove trenutne materialne stiske ter si preživetja ne morejo zagotoviti:

 • sami z delom,
 • s pravicami iz dela ali zavarovanja,
 • z dohodki iz premoženja,
 • iz drugih virov oziroma z nadomestili ali prejemki po drugih predpisih ali s pomočjo tistih, ki so jih dolžni preživljati ali na drug način, določen s predpisi, ki urejajo socialno varstvo za denarno socialno pomoč
 • ter jim je bila izdana veljavna odločba o redni denarni socialni pomoči pristojnega centra za socialno oziroma o varstvenem dodatku in
 • jim je bila v zadnjih šestih mesecih izdana odločba o izredni denarni socialni pomoči, razen v primerih, ko upravičenec ne more uveljavljati pravice do izredne denarne socialne pomoči iz krivdnih razlogov.

V družino se štejejo tudi osebe oziroma družinski člani, ki se upoštevajo pri ugotavljanju materialnega položaja po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.

Med posameznimi vlogami za uveljavljanje občinske denarne socialne pomoči mora preteči najmanj 3 mesece, ne glede na zaključek koledarskega leta.

Občinska denarna socialna pomoč je namenjena za:

 • regresiranje šolske prehrane,
 • subvencioniranje letovanj otrok in mladostnikov do dopolnjenega 18. leta starosti ter šole v naravi za osnovnošolce,
 • nakup šolskih potrebščin in delovnih zvezkov ter šolskih učbenikov za osnovno in srednjo šolo, ki jih učenci oziroma dijaki ne dobijo brezplačno iz šolskega sklada,
 • pomoč pri nakupu osnovnih življenjskih potrebščin (hrana, obleka, obutev, prehranska dopolnila …) in kurjave (kot dokazilo pri nakupu kurjave se upošteva račun, ki ga izda fizična ali pravna oseba v skladu z davčnimi predpisi),
 • doplačilo stroškov, povezanih z zdravljenjem odvisnosti enega ali več družinskih članov,
 • kritje stroškov, ki niso kriti iz morebitnih drugih virov občinskega proračuna (električna energija, voda, odpadne vode, smetarina, ogrevanje, upravljanje, rezervni sklad, dodatno zdravstveno zavarovanje, stroški bivanja v samskih domovih, stroški bivanja v materinskih domovih, stroški bivanja v dijaških domovih, nenujni prevozi z reševalnim ali sanitetnim vozilom pogojeni z zdravstvenim stanjem …)
 • kritje stroškov zdravil in pripomočkov, ki niso financirani iz naslova zdravstvenega zavarovanja,
 • pomoč pri plačilu dijaških in študentskih vozovnic ter
 • kritje drugih stroškov za premostitev trenutne materialne ogroženosti (npr. stroški kosil osebam starejšim od 65 let …).

Več o pomoči s strani Mestne občine Nova Gorica

Vloga za enkratno denarno pomoč

Kontaktni podatki:
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
Oddelek za družbene dejavnosti, ga. Petra Sismond, 3. nadstropje, soba št. 36, telefon 05 3350 352, epošta 

Vloga (velja od 11. 1. 2020 dalje): OBRAZEC občinska denarna socialna pomoč

Dostopnost