Nacionalno preverjanje znanja

Pomembne informacije o NPZ v šolskem letu

Nacionalno preverjanje znanja

 

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) zakonsko opredeljujeta Zakon o osnovni šoli (ZOš; Ur. l. RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L) in Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 30/13 in 49/17) , informacije o NPZ pa najdemo tudi v nekaterih drugih dokumentih in publikacijah, ki jih bomo objavljali sproti.

Izvlečki iz zakonov
Nacionalno preverjanje znanja določa Zakon o osnovni šoli – 64. člen:

»V 6. in 9. razredu se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja, s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom (v nadaljnjem besedilu: nacionalno preverjanje znanja).
Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9. razreda obvezno.
V 6. razredu osnovna šola po predpisanem postopku izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine na narodno mešanih območjih, matematike in prvega tujega jezika.
V 9. razredu osnovna šola po predpisanem postopku izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine na narodno mešanih območjih, matematike in tretjega predmeta, ki ga določi minister.
Tretji predmet določi minister tako, da v mesecu septembru izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda izbere največ štiri predmete in določi, iz katerega tretjega predmeta se bo preverjalo znanje na posamezni šoli.
Osnovna šola starše pisno obvesti o dosežkih učenca pri nacionalnem preverjanju znanja.
Dosežki nacionalnega preverjanja znanja so dodatna informacija o znanju učencev.
Podatki in analize o dosežkih nacionalnega preverjanja znanja se ne smejo uporabiti za razvrščanje šol.
Za učence zasebnih šol in šol, ki izvajajo program osnovne šole po posebnih pedagoških načelih, je tretji predmet pri nacionalnem preverjanju znanja prvi tuji jezik.
Učenci priseljenci iz drugih držav, katerih materni jezik ni slovenski in se prvič vključijo v osnovno šolo v Republiki Sloveniji v 6. in 9. razredu, opravljajo v tem šolskem letu nacionalno preverjanje znanja prostovoljno.
Nacionalno preverjanje znanja je za odrasle prostovoljno.
Podrobnejše določbe o izvajanju nacionalnega preverjanja znanja izda minister.«

Podrobnejše informacije na področju zakonodaje si lahko preberete na spletni strani Državnega izpitnega centra.

Obveščamo vas, da bo Državni izpitni center pripravil Koledar nacionalnega preverjanja znanja 2023/2024. Nekaj najpomembnejših datumov: 

DATUM

AKTIVNOST

6. razred

9. razred

petek, 1. september 2023

Objava sklepa o izboru  predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda.

 

+

torek, 7. maj 2024

NPZ iz slovenščine

+

+

četrtek, 9. maj  2024

NPZ iz matematike

+

+

ponedeljek, 13. maj 2024

NPZ iz tretjega predmeta – tuj jezik angleščina (2023/2024)

 

+

ponedeljek, 13. maj 2024

NPZ iz tujega jezika – angleščine

+

 

ponedeljek, 3. junij 2024

Seznanitev učencev z dosežki

 

+

4. 6. – 5. 6. 2024

Vpogled v ovrednotene naloge in možnost poizvedbe, s katero se preveri, ali je preizkus ovrednoten v skladu z navodili.

 

+

petek, 7. 6. 2024

Seznanitev z dosežki

+

 

10. 6. – 11. 6. 2024

Vpogled v ovrednotene naloge in možnost poizvedbe, s katero se preveri, ali je preizkus ovrednoten v skladu z navodili.

+

 

petek, 14. junij 2024

Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ

 

+

ponedeljek, 24. junij 2024

Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ

+

 

6. in 9. razred

junij: zadnji dan, ko lahko učenci ali njihovi starši zahtevajo vračilo učenčevega preizkusa znanja iz preteklega šolskega leta – navodila za dostop

Obveščamo vas, da je po sklepu pristojnega ministrstva, za učence 9. razreda v šolskem letu 2021/2022 določen tretji predmet pri nacionalnem preverjanju znanja: TUJ JEZIK.

Starše učencev, ki bodo v tekočem šolskem letu opravljali nacionalni preizkus znanja vabimo, da se s klikom na povezavo, seznanite z dokumentom Informacije za učence in starše.

NPZ za učence z odločbo o usmeritvi
Pravico do prilagojenega izvajanja nacionalnega preverjanja znanja imajo učenci z odločbo o usmeritvi in tudi učenci brez odločb o usmeritvi, ki iz utemeljenih razlogov potrebujejo prilagojeni način izvajanja preverjanja. To so učenci, ki zaradi poškodbe, nesreče ali bolezni, ki se jim je zgodila neposredno pred izvajanjem preizkusa potrebujejo prilagoditve ter učenci z barvno slepoto. Učenci brez odločb uveljavljajo pravico na podlagi dokazil pristojnih institucij.

Obrazec s prilagoditvami pripravi svetovalna služba, podpišejo pa ga starši oziroma zakoniti zastopniki in ravnatelj. Starši s podpisom potrdijo, da soglašajo z navedenim predlogom prilagoditev. Vsi podatki o prilagoditvah morajo biti v skladu z odločbo o usmeritvi, strokovnim mnenjem in možnimi prilagoditvami Državnega izpitnega centra.

Poizkusno preverjanje znanja v 3. razredu (šol. leto 2020/2021)

Poskusno preverjanje znanja ob koncu 3. razreda osnovne šole v šolskem letu 2020/2021

Objavljammo povezavo do poročila o poskusnem preverjanju znanja v 3. razredu osnovne šole v šolskem letu 2020/2021 in analizo anketnega vprašalnika sodelujočih

 

Poizkusno preverjanje znanja v 3. razredu (šol. leto 2019/2020)

Poskusno preverjanje znanja ob koncu 3. razreda osnovne šole v šolskem letu 2019/2020

Poskusno preverjanje znanja ob koncu 3. razreda osnovne šole se v šolskem letu 2019/2020 zaradi razglasitve epidemije Covid-19 v Sloveniji ni izvajalo.

Poizkusno preverjanje znanja v 3. razredu (šol. leto 2018/2019)
Poskusno preverjanje znanja ob koncu 3. razreda osnovne šole v šolskem letu 2018/2019

Državna komisija za vodenje nacionalnega preverjanja znanja (v nadaljevanju Državna komisija) je na podlagi Pravilnika o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli v šolskem letu 2018/19 izvedla ponovno poskusno preverjanje znanja ob koncu 3. razreda osnovne šole.

Namen ponovnega poskusnega preverjanja znanja ob koncu prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja je bil ponovno preveriti doseganje ciljev in standardov znanja pri matematiki in slovenščini ter dodatno ugotoviti stopnjo znanja pri nalogah višjih taksonomskih ravni, preveriti znanje učencev pri reševanju nalog ob umetnostnem besedilu v preizkusu znanja iz slovenščine, analizirati kakovost vrednotenja preizkusov in podati povratno informacijo o kakovosti vrednotenja.

Izvedba je v logističnem smislu potekala brez večjih težav ali posebnosti, odzivi s šol so bili zelo pozitivni, dosežki učencev pa spodbudni. Preizkus znanja iz slovenščine je pisalo 5185 učencev, iz matematike pa 5178. Skupni dosežek na poskusnem preverjanju znanja iz slovenščine je bil 71,32 odstotne točke, pri matematiki pa 58,64 odstotne točke.

Informacije o tem, kako uspešni so učenci pri doseganju ciljev in standardov znanja ob koncu prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja, so zelo pomembna povratna informacija učencem, njihovim staršem, učiteljem, ravnateljem in drugim strokovnim delavcem šole, pa tudi vsem, ki so na državnem nivoju zadolženi za delovanje vzgojno-izobraževalnega sistema. Analiza dosežkov je lahko pomembno izhodišče za nadaljnje načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela, za lažje spremljanje napredka učencev v času šolanja in za doseganje večje kakovosti delovanja šol.

Verjamemo, da bo Državna komisija pridobljene informacije poskusnega preverjanja znanja lahko uporabila pri pripravi sistema nacionalnega preverjanja znanja ob koncu 3. razreda osnovne šole v prihodnje.

dr. Janez Vogrinc, l. r.
predsednik Državne komisije za vodenje NPZ


Poročilo Državnega izpitnega centra

Preizkus znanja – slovenščina

Preizkus znanja – matematika

Poizkusno preverjanje znanja v 3. razredu (šol. leto 2017/2018)
Poročilo Državnega izpitnega centra

V novembru 2017 so bile osnovne šole s slovenskim učnim jezikom v skladu s Pravilnikom o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli z okrožnico Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport povabljene k sodelovanju v poskusnem preverjanju znanja za učence 3. razreda v šolskem letu 2017/2018.

Poskusno preverjanje znanja, ki je bilo za šole prostovoljno, je opravljalo 4.418 učencev, kar je več kot petina vseh učencev 3. razreda.

Namen poskusnega preverjanja v 3. razredu je bil preveriti usvojeno bralno in matematično pismenost, pričakovano na tej starostni stopnji, in pridobiti povratno informacijo za učence, starše, učitelje, ravnatelje in sistem na nacionalni ravni, kako uspešni smo pri doseganju z učnimi načrti določenih ciljev in standardov znanja. Na konkretnih (poskusnih) preizkusih znanja pa naj bi se pokazale primernost njihovega obsega, težavnost posameznih tipov nalog, pa tudi jasnost in razumljivost navodil za vrednotenje ter morebitne težave pri samem vrednotenju.

Poskusno preverjanje je potekalo samo na šolah s slovenskim učnim jezikom, gradivo ni bilo prevedeno in preizkusi niso bili prilagojeni za učence s posebnimi potrebami.

Preverjanje pri predmetu slovenščina je potekalo 4. aprila, pri matematiki pa 10. aprila 2018. Učenci so imeli za pisanje na voljo eno šolsko uro.

V poskusu sodelujoče šole bodo z Državnega izpitnega centra prejele analize dosežkov svojih učencev ter analize skupnih dosežkov učencev, ki so reševali preizkuse znanja, ostale osnovne šole pa bodo seznanjene le s statističnimi podatki celotne skupine osnovnih šol, ki so se prijavile k izvedbi. Preizkusi znanja, ki so jih reševali učenci na poskusnem preverjanju znanja, so dostopni na spletni strani https://www.ric.si/preverjanje_znanja/.

Predmetna komisija za matematiko po izvedenem poskusnem preverjanju ugotavlja, da so učenci 3. razreda preizkus na splošno dobro reševali in da je zajel vse temeljne vsebine učnega načrta za prvo vzgojno-izobraževalno obdobje. Povprečen dosežek je bil 74 odstotnih točk. Po ugotovitvah Predmetne komisije za matematiko so imeli učenci še največ težav pri uporabi matematične terminologije. Statistične analize hkrati kažejo, da je preizkus znanja pri matematiki zelo dobro ločeval učence z nižjimi dosežki, slabše pa učence z višjimi dosežki, kar bi lahko narekovalo premislek o možnostih tudi nekoliko drugačne zasnove preizkusa in morda vključitvi več nalog višjih taksonomskih ravni.

Predmetna komisija za slovenščino prav tako ugotavlja, da tretješolci večinoma dosegajo cilje in standarde znanja prvega triletja in da razvijanje bralne pismenosti dosega primerno raven. Povprečen dosežek je bil 71 odstotnih točk. Čeprav so bili dosežki v povprečju precej visoki, Predmetna komisija za slovenščino ugotavlja, da se učenci pogosto izognejo reševanju kognitivno zahtevnejših nalog, zato priporočajo več poudarka na samostojnejšem delu učencev (npr. samostojno pisanje, samostojno reševanje problemov ipd.). Podobno kot preizkus iz matematike tudi preizkus iz slovenščine ni najbolje ločil učencev z zelo dobrimi od tistih z odličnimi dosežki. Tudi Predmetna komisija za slovenščino na tej osnovi predlaga razmislek o nadgradnji v preverjanje vključenih vsebin.

Državni izpitni center je za učitelje, sodelujoče pri poskusnem preverjanju znanja v 3. razredu osnovne šole, pripravil anketni vprašalnik. Večina učiteljev razrednega pouka, ki so izpolnili anketo, pritrjuje stališču o koristnosti zunanjega preverjanja v 3. razredu zaradi povratne informacije o doseženem znanju za učence in učitelje, kar je spodbudno, saj gre za enega od temeljnih namenov zunanjih preverjanj znanja nasploh. Velika večina učiteljev je poskusno preverjanje znanja v 3. razredu sprejela pozitivno.

Poročili obeh predmetnih komisij in opravljene analize poskusnega preverjanja znanja v 3. razredu osnovne šole bodo osnova za strokovne razprave v Državni komisiji za vodenje nacionalnega preverjanja znanja, na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport ter v širši strokovni javnosti, na podlagi katerih se bo odločilo o prihodnosti zunanjega preverjanja znanja ob koncu prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja.

Dr. Darko Zupanc, direktor Državnega izpitnega centra


Poskusno preverjanje znanja ob koncu 3. razreda osnovne šole v šolskem letu 2017/2018

Državna komisija za vodenje nacionalnega preverjanja znanja (v nadaljevanju Državna komisija) je na podlagi Pravilnika o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli v šolskem letu 2017/18 izvedla poskusno preverjanje znanja ob koncu 3. razreda osnovne šole.

Splošni namen poskusnega preverjanja znanja ob koncu prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja je bil diagnosticiranje usvojene bralne in matematične pismenosti učencev. Na konkretnih (poskusnih) preizkusih znanja, ki so temeljili na obstoječih učnih načrtih, pa se je preverjala tudi primernost obsega preizkusa, težavnost posameznih tipov nalog, jasnost in razumljivost navodil za reševanje nalog in njihovo vrednotenje ter morebitne težave pri samem vrednotenju.

Izvedba je v logističnem smislu potekala brez večjih težav ali posebnosti, odzivi s šol so bili zelo pozitivni, dosežki učencev pa spodbudni. Preizkus znanja iz slovenščine je pisalo 4012 učencev, iz matematike pa 4053. Skupni dosežek na poskusnem preverjanju znanja iz slovenščine je bil 71,32 odstotne točke, pri matematiki pa 74,37 odstotne točke.

Informacije o tem, kako uspešni so učenci pri doseganju ciljev in standardov znanja ob koncu prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja, so zelo pomembna povratna informacija učencem, njihovim staršem, učiteljem, ravnateljem in drugim strokovnim delavcem šole, pa tudi vsem, ki so na državnem nivoju zadolženi za delovanje vzgojno-izobraževalnega sistema. Analiza dosežkov je lahko pomembno izhodišče za nadaljnje načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela, za lažje spremljanje napredka učencev v času šolanja in za doseganje večje kakovosti delovanja šol.

Verjamemo, da bo Državna komisija pridobljene informacije poskusnega preverjanja znanja lahko uporabila pri pripravi sistema nacionalnega preverjanja znanja ob koncu 3. razreda osnovne šole v prihodnje.

Janez Vogrinc, l. r., predsednik Državne komisije za vodenje NPZ

Status učenca

Status učenca

Zakon o osnovni šoli (ZOsn; Ur. l. RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L) v IV. točki opredeljuje PRAVICE IN DOLŽNOSTI UČENCEV V OSNOVNI ŠOLI, med katerimi imajo učenci možnost pridobitve statusa perspektivnega ali vrhunskega športnika in perspektivnega ali vrhunskega mladega umetnika. Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica ima s pravili podrobneje urejen postopek za pridobitev statusa.

STATUS ŠPORTNIKA, MLADEGA UMETNIKA

Pridobitev statusa učenca lahko predlagajo starši učenca s predpisano pisno vlogo, o dodelitvi statusa pa odloči ravnatelj. Pred tem si v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju pridobi mnenje razrednika, v drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju pa tudi mnenje oddelčnega učiteljskega zbora.

Priporočeno je, da starši pisno vlogo oddte že v mesecu septembru, lahko pa tudi kadarkoli med šolskim letom. Ravnatelj o vlogi odloča v skladu z upravnim postopkom. O odločitvi ravnatelja vas bo šola pisno obvestila po klasični pošti na naslov vlagatelja, ki bo naveden na vlogi.

Ob pozitivni rešitvi se s pisnim dogovorom med šolo in starši učenca prilagodijo šolske obveznosti učenca. Prilagodijo se obiskovanje pouka in drugih dejavnosti ter načini in roki za ocenjevanje znanja.

Status začne učencu veljati dan po prejemu podpisanega pisnega dogovora med starši učenca in šolo.

Podpisan pisni dogovor se odda v tajništvo šole, osebno ali po klasični pošti.

V skladu z 51. členom Zakona o osnovni šoli (Zosn; Ur. l. RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L) ima Osnovna šola Frana Erjavca nova Gorica sprejeta praila o prilagajanju šolskih obveznosti za učence, ki želijo oziroma so pridobili status športnika ali mladega umetnika.

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti

Vloga za pridobitev statusa učenca:

Vloga je popolna, če so priložene vse zahtevane priloge.

Možni načini oddaje vloge:

  • po klasični pošti,
  • osebno v tajništvo šole.

Šolska knjižnica

Knjižnica Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica

Knjižnica na Osnovni šoli Frana Erjavca Nova Gorica ponuja več kot 25.000 enot knjižničnega gradiva in 43 naslovov periodike.

V čitalnici je veliko prostora za branje, pogovor, pisanje nalog, iskanje informacij za raziskovalno delo, včasih tudi za zabavo.

Na šoli smo leta 2012 uredili Erjavčevo sobo, ki jo učenci večkrat obiščejo tekom šolanja od prvega do devetega razreda, ob vpisu v šolsko knjižnico vsak učenec prejme priročno zgibanko o Erjavčevi sobi.

Učenci obiskujejo knjižnico posamezno ali skupinsko, v okviru knjižnično-informacijskih znanj, ki potekajo v sodelovanju z drugimi učnimi predmeti. Temeljni cilj izobraževanja učencev v knjižnici je informacijska pismenost, s posebnim poudarkom na vzgoji za knjigo, na motivaciji za branje in estetskem doživljanju. Učenci v knjižnici pridobivajo znanje, spretnosti in navade za vseživljenjsko učenje.

V okviru knjižnice potekajo tudi drugi projekti, ki temeljijo na spodbujanju branja, postavitve ilustratorskih razstav, organizacija prireditev ob podelitvi bralne značke na šoli in še marsikaj.

 

 

OD PONEDELJKA DO PETKA OD 7.30 DO 11.45 IN OD 12.15 DO 14.30 URE

 

Bralna značka 2023-2024

 

 

LEGENDA oznak knjižničnega gradiva:

C (cicibani): leposlovje 1. – 3. razred

P (pionirji): leposlovje 4. – 6. razred

M (mladina): leposlovje 7. – 9. razred

L ljudsko slovstvo, leposlovje

UDK (univerzalna decimalna klasifikacija, 0-9): strokovne knjige

 

(povezava)
Vsi učenci Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica, postanejo ob vpisu v šolo tudi uporabniki učbeniškega sklada in si lahko vsako leto brezplačno izposodijo učbenike iz učbeniškega sklada. Učenci 1. in 2. razreda dobijo brezplačno vsa učna gradiva (delovni zvezki), saj so financirana s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport. Starši učencev od 3. do 9. razreda pa kupite le delovne zvezke, ki jih potrdi svet staršev za tekoče oziroma naslednje šolsko leto.

Učenci si izposodijo učbeniške komplete v prvem tednu novega šolskega leta, vrnejo pa jih do konca pouka. Vsi učbeniki morajo biti zaviti v zaščitno prozorno folijo.

Starši oziroma učenci, ki si ne želijo izposoditi učbenikov iz učbeniškega, oddajo izpolnjeno odjavnico skrbnici učbeniškega sklada.

Učbeniški sklad vodi knjižničarka, ga. Tjaša Klemenčič.

Zakonska podlaga: Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov.

4. razred ♦ France Bevk: Lukec in njegov škorec, Hans Christian Andersen: Cesarjeva nova oblačila, Bina Štampe Žmavc: Živa hiša, Vid Pečjak: Drejček in trije marsovčki. 

5. razred ♦ France Bevk:  Pestrna, Roald Dahl: Matilda, Andrej Rozman Roza: Mali rimski cirkus, Josip Vandot: Kekec nad samotnim breznom

6. razred ♦  Slavko Pregl: Odprava zelenega zmaja ali Tone Seliškar: Bratovščina Sinjega galeba ali Daniel Defoe: Robinson Crusoe, Damijan Šinigoj: Iskanje Eve, Boris A. Novak: Vserimje (samo pesmi) ali Bina Štampe Žmavc: Svilnate rime  (razdelka Brezine in Sončeve) ali Bina Štampe Žmavc: Nebeške kočije (v celoti).

7.  razred ♦ Tone Pavček: Majnice, fulaste pesmi, Vinko Möderndorfer: Kot v filmu, Projekt Rastem s knjigo 2023/24 (Irena Androjna: Modri otok).

8. razred ♦ Niko Grafenauer: Skrivnosti, Vinko Möderndorfer: Kit na plaži ali Janja Vidmar: Elvis Škorc – genialni štor

Grafenauerjeve Skrivnosti najdete tudi na spletni strani: http://sl.wikisource.org/wiki/Skrivnosti

9. razred ♦ Antoine de Saint-Exupery: Mali princ ali Ana Frank: Dnevnik Ane Frank, Janja Vidmar: Debeluška ali Marliese Arold: Živeti hočem, Saša Vegri: Naročje kamenčkov.

Učenci izberejo 3 knjige iz seznama. Knjige označene z  * predstavljajo večji izziv.

4. razred: Cinderella, Dumbo, Finding Nemo: Nemo in School, Let’s Draw Shapes, Peter Pan Comes to London, Pirate Patch and the Treasure Map, Rainbow Bird, The Enormous Crocodile, The Happy Hedgehog Band (Martin Waddell, Jill Barton), The Jungle Book, The Little Mermaid: Ariel and the Prince, Thumbelina, We’re Going on a Bear Hunt (Michael Rosen, Helen Oxenbury), Winston the Wizard.

5. razred: Charlie and the Chocolate Factory (Roald Dahl), Chicken Run, Dracula and his family (Gaia Ierace), The Day the Crayons Quit (Drew Daywalt), The Ghost House (John Escott), The Giraffe and the Pelly and Me (Roald Dahl), The Magic Computer Mouse (Nella Burnett-Stuard, Liz Taylor), The Magic Cooking Pot (Sue Arengo), Where the Wild Things are (Maurice Sendak), *Aesop’s The And & the Cricket, *Aesop’s The Lion & the Mouse, *Aesop’s The Hare and the Tortoise, *Aesop’s The Shepherd Boy & the Wolf.

Učenci izberejo 5 knjig iz seznama.

6. razred: Billy and the Queen, Charlie and the Chocolate Factory, Dino’s Day in London, Fantastic Mr. Fox, Good Day, Bad Day, Maisie and the Dolphin, Marcel and the Mona Lisa, Meet the Martians, Mike’s Lucky Day, Newspaper Chase, Pollyanna, The Incredibles, The Missing Coins, The Pearl Girl, The Troy Stone.

7. razred: Lisa in London, Little Women, Lucky Break, Orca, Robinson Crusoe, Sadie’s Big Day at the Office, Speed Queens, The Adventures of Tom Sawyer, The Long Road, The Outsiders, The Wrong Man, Theseus and the Minotaur, Under the Bridge, William Tell.

8. razred: A Christmas Carol, Apollo 1, Babe; Pig in the City, Black Beauty, Dragon Heart, E.T., Falling for you, Fly Away Home, Gandhi, Heidi, Johnny English, King Arthur and the Knights of the Round Table, K’s First Case, Marley & Me, Pirates of the Caribbean, Stories of Other Worlds, Sweet Valley High, The Ghost of Genny Castle, The Last Juror, The Lost Twin, The Mummy, Three Short Stories of Sherlock Holmes, Under the Bridge, Zorro!

9. razred: Amistad, And Then There Were None, Becoming Jane, Billy Elliot, Carmilla, Chance of a Lifetime, Charles Dickens, Cold Mountain, Dangerous Game, David Copperfield, Forrest Gump, Great Expectations, Leaving Microsoft to Exchange the World, Logan’s Run, My Family and Other Animals, Pride and Prejudice, Romeo and Juliet, Rosa Raye, Crime Reporter, Sherlock Holmes and the Mystery of Boscombe Pool, Silas Marner, The Big Sleep, The Last King of Scotland.

 

 

Pri pouku izbirnega predmeta Italijanščina učenci od 7. do 9. razreda vsako leto tekmujejo v bralni znački (EPI Letture). Z branjem knjig bogatijo svoj besedni zaklad, izboljšajo izgovorjavo in spoznavajo italijansko kulturo.

Učenci berejo knjige samostojno doma, nekaj ur pa bralni znački namenimo tudi med poukom, da se skupaj pogovorimo o prebranih besedilih. V mesecu marcu ali aprilu bo potekal tekmovalni teden, ko učenci pisno rešujejo tekmovalne pole in dokažejo poznavanje prebranih knjig.

Seznam knjig:

7. razred ♦ 
8. razred ♦ 
9. razred ♦ 

 

Nemška bralna značka je namenjena učencem od 7. do 9. razreda, ki obiskujejo izbirni predmet Nemščina 1, 2 in 3.

Z branjem knjig učenci bogatijo besedišče in širijo poznavanje slovničnih struktur. Z učenci se pogovarjamo o vsebini prebranih knjig, glasno beremo in tako urimo pravilno izgovorjavo. Poleg vsega naštetega učenci spoznavajo tudi kulturo nemško govorečih dežel.

Termin izvedbe krožka Nemška bralna značka: TOREK, 7.30-8.15

Pri pouku izbirnega predmeta Nemščina učenci od 7. do 9. razreda tekmujejo v nemški bralni znački (EPI Lesepreis). V šolskem letu 2023/2024 je tekmovalno obdobje predvideno od 18. 3. do 29. 3. 2024. Učenci bodo tekmovalne pole reševali pisno ali na spletu v šoli in dokazali poznavanje vsebine prebranih knjig.

Predvidene knjige za bralno značko še niso določene, zato jih bomo objavili kasneje.

 

Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti v osnovni šoli

Interesne dejavnosti ali krožki so del razširjenega programa v osnovni šoli.

Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L) v 25. členu o interesnih dejavnostih navaja: Za razvijanje različnih interesov učencev osnovna šola organizira interesne dejavnosti, ki jih določi z letnim delovnim načrtom.

Šola ima za izvajanje interesnih dejavnosti na voljo določeno število ur, ki je odvisno od števila oddelkov na šoli in jih razporeja glede na interes učencev in v skladu z organizacijo dela na šoli.

Interesna dejavnost se izvaja, če je nanjo prijavljenih vsaj 10 učencev.

Zahtevano je, da učenec, ki se prijavi v določeno interesno dejavnost, to tudi redno obiskuje.

Čas izvajanja interesne dejavnosti bo natančneje določen v začetku šolskega leta, predvidoma v mesecu septembru, že navedeni termini se bodo lahko spremenili, če bo tako potrebno zaradi organizacije dela na šoli. Začetek izvajanja interesne dejavnosti je predviden z mesecem oktobrom, o začetku izvajanja interesnih dejavnosti vas bomo seznanili z obvestilom na spletni strani šole.

Šola si pridržuje pravico do spremembe ponujenih interesnih dejavnosti (urnik, vsebina, zunanji izvajalec …).

Nabor interesnih dejavnosti: šolsko leto 2023/2024

Pridržujemo si pravico do napak v napisanem besedilu in sprememb brez predhodnega obvestila.

Prijave za šolsko leto 2023/2024 bomo urejali preko spletnih učilnic. Za prijavo potrebujete AAI prijavo učenca.

Povezava: Spletna učilnica – organizacija pouka

Rok za prijavo: 17. 9. 2023

Začetek izvajanja interesnih dejavnosti: 2. 10. 2023

Urnik in mentorji: SEZNAM

Sprememba urnika pri ID Velika šola računalništva: ponedeljek, 14.15 – 15.00, učilnica računalništva

Sprememba pri ID Lego (FLL) 3. – 5. razred: izvajanje v dveh skupinah, mentorici Dolores Štrukelj in Vanja Rušt

Urnik, nadomeščanja

Urnik v osnovni šoli podrobneje ureja 5. člen Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole (Ur. l. RS, št. 50/12, 56/12 – popr., 20/19 in 36/19).

Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica urnik za tekoče šolsko leto objavi na eAsistentu zadnji teden v mesecu avgustu, pred začetkom šolskega leta. Urnik se lahko ob polletju spremeni.

Nadomeščanja

Organizacija nadomeščanj krajših začasnih odsotnostih učiteljev je sestavni del izvedbe vzgojno-izobraževalnega dela na šoli. Nadomeščanja zagotavljajo kontinuiteto ter realizacijo predvidenega obsega ur posameznega predmeta v skladu s predmetnikom.

Na Osnovni šoli Frana Erjavca Nova Gorica se trudimo, da so nadomeščanja, kar se le da, ažurno urejena in objavljena na eAsistentu.

Dostopnost