Status učenca

Zakon o osnovni šoli (ZOsn; Ur. l. RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L) v IV. točki opredeljuje PRAVICE IN DOLŽNOSTI UČENCEV V OSNOVNI ŠOLI, med katerimi imajo učenci možnost pridobitve statusa perspektivnega ali vrhunskega športnika in perspektivnega ali vrhunskega mladega umetnika. Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica ima s pravili podrobneje urejen postopek za pridobitev statusa.

STATUS ŠPORTNIKA, MLADEGA UMETNIKA

Pridobitev statusa učenca lahko predlagajo starši učenca s predpisano pisno vlogo, o dodelitvi statusa pa odloči ravnatelj. Pred tem si v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju pridobi mnenje razrednika, v drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju pa tudi mnenje oddelčnega učiteljskega zbora.

Priporočeno je, da starši pisno vlogo oddte že v mesecu septembru, lahko pa tudi kadarkoli med šolskim letom. Ravnatelj o vlogi odloča v skladu z upravnim postopkom. O odločitvi ravnatelja vas bo šola pisno obvestila po klasični pošti na naslov vlagatelja, ki bo naveden na vlogi.

Ob pozitivni rešitvi se s pisnim dogovorom med šolo in starši učenca prilagodijo šolske obveznosti učenca. Prilagodijo se obiskovanje pouka in drugih dejavnosti ter načini in roki za ocenjevanje znanja.

Status začne učencu veljati dan po prejemu podpisanega pisnega dogovora med starši učenca in šolo.

Podpisan pisni dogovor se odda v tajništvo šole, osebno ali po klasični pošti.

V skladu z 51. členom Zakona o osnovni šoli (Zosn; Ur. l. RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L) ima Osnovna šola Frana Erjavca nova Gorica sprejeta praila o prilagajanju šolskih obveznosti za učence, ki želijo oziroma so pridobili status športnika ali mladega umetnika.

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti

Vloga za pridobitev statusa učenca:

Vloga je popolna, če so priložene vse zahtevane priloge.

Možni načini oddaje vloge:

  • po klasični pošti,
  • osebno v tajništvo šole.
Dostopnost