Vpis v 1. razred

Na podlagi 44. člena Zakona o osnovni šoli (ZOsn) morate starši otroke vpisati v 1. razred osnovne šole v koledarskem letu, v katerem ti dopolnijo starost šest (6) let.

Za šolsko leto 2021/2022 se v 1. razred vpisuje otroke rojene v letu 2015.

Vabilo smo staršem (praviloma na naslov mame) poslali po klasični pošti na stalni ali začasni naslov, če ga še niste prejeli, nas prosim o tem obvestite.

S klikom na povezavo si lahko ogledate evidenco vzgojno-izobraževalnih zavodov in njihovih programov v Republiki Sloveniji: POVEZAVA

Podatke o šolskem okolišu lahko preverite na pregledu demografskih podatkov Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: POVEZAVA

Na podlagi 44. člena Zakona o osnovni šoli (ZOsn) morate starši otroke vpisati v 1. razred osnovne šole v koledarskem letu, v katerem ti dopolnijo starost šest (6) let.

Starši imate v skladu z 48. členom ZOsn pravico vpisati otroka v osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem otrok biva stalno ali začasno. Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica bo v drugi polovici meseca januarja povabila k vpisu vse otroke, ki stalno ali začasno prebivajo v šolskem okolišu Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica.

Šolski okoliš lahko starši preverite na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Vpis v 1. razred običajno poteka v prostorih šolske svetovalne službe (2. nadstropje). V letu 2021 bomo vpis izvedli izjemoma po pošti.

Po 9. februarju boste na domači naslov (stalno ali začasno prebivališče, praviloma na naslov mame) prejeli vse potrebne obrazce za vpis na našo osnovno šolo.

Priložene obrazce izpolnite in nam jih po pošti vrnete nazaj na naš naslov, lahko pa jih v zaprti kuverti oddate v nabiralnik pred šolo, najkasneje do 21. 2. 2021.

Ne pozabite:

PREGLEJTE VPISNI LIST:
–  dopolnite kraj rojstva in državljanstvo otroka,
–  dopišete morebitne zdravstvene posebnosti, dopišete svoje telefonske številke na katere boste dosegljivi, če otrok npr. zboli,
–  dopišete svoje elektronske naslove,
–  vpisni list podpišete;
IZPOLNITE PRILOŽEN VPRAŠALNIK IN OSTALE OBRAZCE.

Starši otrok, ki po prebivališču spadate v šolski okoliš Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica, a želite, da bi vaš otrok obiskoval drugo šolo, morate otroka najprej vpisati na matično šolo Osnovno šolo Frana Erjavca Nova Gorica, prošnjo za prepis pa pisno vložite na šoli, kamor želite otroka vpisati. Podatke o šolskem okolišu lahko preverite na povezavi aplikacije Sokol pristojnega ministrstva.

O prošnji za prepis odloča zaprošena (druga) šola, vendar je predpisano obvezno posvetovanje s šolo matičnega šolskega okoliša.

Zaprošena šola ni dolžna ugoditi prošnji staršev, če bi to poseglo v njeno organizacijsko in kadrovsko strukturo ter prostorske zmogljivosti, če bi bil vpis in posledično oblikovanje oddelkov v nasprotju z navodili ustanoviteljice Mestne občine Nova Gorica, ali če bi se s tem v šolskem okolišu, kjer otrok prebiva tako zmanjšalo število učencev oziroma oddelkov, da bi to vplivalo na spremembo statusa šole ali povzročilo njeno ukinitev.

Ne živite v šolskem okolišu naše šole, a želite otroka vpisati nanjo?

Starši otroka, ki ne stanujete v šolskem okolišu Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica, a želite svojega otroka vpisati na našo šolo, svojega otroka najprej vpišete v matično šolo, šele nato naslovite pisno prošnjo za prepis na Osnovno šolo Frana Erjavca Nova Gorica. Za vpis otroka je v tem primeru potrebno soglasje obeh šol. Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica bo o prošnji odločala po posvetovanju oziroma pridobitvi soglasja matične šole.

Prošnjo lahko pošljete po pošti na naslov Osnovna šola Frana Erjavca nova Gorica, Kidričeva ulica 36, 5000 Nova Gorica. Prošnja mor vsebovati podpis obeh staršev in je veljavna le v izvirniku. 

Obrazci so dostopni na zavihku Dokumenti in obrazci (vpis, izpis iz osnoven šole)

 

Na podlagi 45. člena Zakona o osnovni šoli se otroku lahko začetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe oziroma na podlagi odločbe o usmeritvi odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo. Starši, ki želite, da se otroku odloži šolanje, morate otroka najprej vpisati v 1. razred, nato pa nasloviti pisno prošnjo za odložitev začetka šolanja na naslov Osnovna šola Frana Erjavca nova Gorica, Kidričeva ulica 36, 5000 Nova Gorica (s pripisom za šolsko svetovalno službo).

O prošnji bo odločala strokovna skupina v sestavi šolski zdravnik, svetovalni delavec ter vzgojitelj. Starši boste o odločitvi obveščeni z odločbo.

Če je vaš otrok že obravnavan pri psihologu, socialnem pedagogu/logopedu ali že ima veljavno odločbo o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami ali je kako drugače obravnavan, prosimo, da nas o tem ob vpisu obvestite. Le tako bomo lahko otroku ustrezno pomagali že na začetku šolanja.

Obrazci so dostopni na zavihku Dokumenti in obrazci (vpis v 1. razred)

Zdravniški pregled
Pred vstopom v osnovno šolo bodo bodoči prvošolci pisno povabljeni na zdravniški pregled.
Pravica do brezplačnega šolskega prevoza

Če učenec obiskuje šolo v svojem šolskem okolišu, ima pravico do brezplačnega prevoza v šolo in iz nje, če je njegovo prebivališče od šole oddaljeno več kot 4 km ali če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo.

Za dodatne informacije o šolskih prevozih vam je na razpolago pomočnica ravnatelja, ga. Andreja Glavan Podbršček (obrazec: Izjava o pravici do brezplačnega šolskega prevoza).

Učencem s posebnimi potrebami pripada brezplačni prevoz, če je v odločbi tako določeno.

Neobvezni izbirni predmet v 1. razredu

V prvem razredu Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica se izvaja neobvezni izbirni predmet, to je prvi tuji jezik – angleščina.

S klikom na povezavo si lahko preberete učni načrt neobveznega izbirnega predmeta v 1. razredu osnovne šole: POVEZAVA

Starši boste ob vpisu prejeli obrazec s prijavnico in soglasjem za obiskovanje neobveznega izbirnega predmeta.

Obrazec je dostopen na zavihku Dokumenti in obrazci (vpis v 1. razred)

 

Dostopnost