Nadarjeni učenci

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) v 2. členu izpostavlja, da so cilji sistema vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji zagotavljanje optimalnega razvoja posameznika ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, rasno, etnično in narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo oziroma invalidnost, tudi izjemno nadarjeni.

V Sloveniji delo z nadarjenimi poteka v skladu s Konceptom odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci devetletne osnovne šole, sprejetim leta 1999, ter Konceptom vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenimi dijaki, sprejetim leta 2007, na Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje.

Za identifikacijo nadarjenih uporabljamo razen standardiziranih psiho-diagnostičnih pripomočkov (testi) tudi posebne standardizirane ocenjevalne lestvice za identifikacijo nadarjenih učencev osnovne šole (OLNAD07).

Testiranje nadarjenih učencev naše šole opravlja ga. Doris Lozej (zaposlena na Osnovni šoli Milojke Štrukelj Nova Gorica) v mesecu februarju. Sledi razgovor s starši in identifikacija nadarjenih učencev, ki jo do konca šolskega leta opravijo v šolski svetovalni službi. Individualni program dela se, z aktivnim sodelovanjem učenca in staršev, pripravi za naslednje šolsko leto.

Koordinatorka nadarjenih učencev na naši šoli je ga. Petra Verderber Skubin.

Program dela za šolsko leto in predvidene dejavnosti (delavnice) so sprejeti z Letnim delovnim načrtom (LDN).

LDN za šolsko leto 2019/2020

V šolski svetovalni službi so pripravili tudi predstavitev za starše.

Dostopnost