Subvencija malice

Vir: https://www.csd-slovenije.si/

Subvencija malice pripada tistim učencem in dijakom, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in katerih povprečni mesečni dohodek na osebo ne dosega zakonsko predpisanega cenzusa.

Upravičencem pripada subvencija za malico v višini cene malice.

Upravičenost ugotavljajo šole na podlagi podatkov iz veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji, zato staršem ni potrebno vložiti vloge. Vlogo vložijo samo v primeru, če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji. Še vedno pa je potrebna prijava na malico.

Pravico do subvencije malice urejata:

  • Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17 in 77/18)
  • Pravilnik o načinu upoštevanja dohodkov pri ugotavljanju upravičenosti do pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 52/14 in 67/14)

Subvencija kosila

Vir: https://www.csd-slovenije.si/

Subvencija kosila pripada učencem, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in katerih povprečni mesečni dohodek na osebo ne dosega predpisanega cenzusa.

Upravičencem pripada subvencija za kosilo v višini cene kosila.

Upravičenost ugotavljajo šole na podlagi podatkov iz veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji, zato staršem ni potrebno vložiti vloge. Vlogo vložijo samo v primeru, če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji. Še vedno pa je potrebna prijava na kosilo.

Pravico do subvencije kosila za učence urejata:

  • Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17 in 77/18)
  • Pravilnik o načinu upoštevanja dohodkov pri ugotavljanju upravičenosti do pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 52/14 in 67/14)

Pravica do subvencionirane šolske prehrane

Z vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev uveljavljate pravico do otroškega dodatka, ki je podlaga za ugotavljanje pravice do subvencionirane šolske prehrane.

Kontakt: Center za socialno delo https://www.csd-slovenije.si
Center za socialno delo Nova Gorica, Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica, telefon 05 330 29 00, epošta gpcsd.gorica1@gov.si

Odgovorna institucija: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Vloga: OBRAZEC za uveljavljanje denarne pomočiPRILOGA  za uveljavljanje denarne pomoči

Obrazec izpolnite in ga oddate na Centru za socialno delo, na območju katerega imate stalno prebivališče. V vlogi morate:

  • Izpolniti svoje osebne in druge podatke (številka transakcijskega računa)
  • navesti podatke povezanih oseb, ki se po zakonu tudi upoštevajo pri ugotavljanju materialnega položaja (zakonec, partner, otroci),
  • označiti, za katere pravice prosite,
  • glede na zaprošene pravice izpolnite dodatne podatke.

Natančna navodila za izpolnjevanje so del vloge.

Dostopnost