Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Nadomeščanja in urniki

Julij 2019
P T S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Ni dogodkov

Erjavčeva soba

Na šoli imamo od marca 2012 spominsko sobo Frana Erjavca.

 

Več informacij si lahko preberete v zgibanki, ki jo najdete TUKAJ.

 

Za sprehod po Erjavčevi virtualni poti kliknite na spodnjo sliko.

 

Števec obiskov

Danes252
Včeraj700
Ta teden4019
Ta mesec15012
Skupaj2390438

Ta spletna stran uporablja piškotke za upravljanje prijav, navigacije, statistike in ostale funkcije. Z brskanjem po strani se strinjate, da zabeležimo piškotke v vašem računalniku.

Oglejte si dokument o EU Direktiva o zasebnosti piškotkov.

Spletnih piškotkov niste sprejeli. Svojo odličitev lahko tudi razveljavite.

Sprejeli ste spletne piškotke. Svojo odločitev lahko tudi razveljavite.

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvija se e-storitve in e-vsebine.

www.eu-skladi.si


 

 Obveščamo vas, da je Državni izpitni center objavil Koledar nacionalnega preverjanja znanja 2018/2019.

6. razred

30. november 2018: zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. razreda, ki bodo opravljali NPZ

7. maj 2019: slovenščina

9. maj 2019: matematika

13. maj 2019: tuj jezik

6. junij 2019: seznanitev učencev 6. razreda z dosežki NPZ

Od 6. do 10. junija 2019: uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu

17. junija 2019: Ric posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 6. razredu

24. junij 2019: razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ za učence 6. razreda


9. razred

3. september 2018: objava ministrovega sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z NPZ

30. november 2018: zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ (razen Ljudske univerze)

13. februar 2019: zadnji rok za posredovanje podatkov o odraslih udeležencih 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ (Ljudske univerze)

7. maj 2019: slovenščina

9. maj 2019: matematika

13. maj 2019: tretji predmet

3. junij 2019: seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu

Od 3. do 5. junija 2019: uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu

10. junija 2019: Ric posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 9. razredu

14. junij 2019: razdelitev obvestil o dosežku učencem 9. razreda

 

Celoten koledar si lahko ogledate s klikom na povezavo.

 Obveščamo vas, da je po sklepu pristojnega ministrstva, za učence 9. razreda določen tretji predmet pri nacionalnem preverjanju znanja: DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA.

Sklep (klik na povezavo)

Seznam šol (klik na povezavo)

Poročilo Državnega izpitnega centra

V novembru 2017 so bile osnovne šole s slovenskim učnim jezikom v skladu s Pravilnikom o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli z okrožnico Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport povabljene k sodelovanju v poskusnem preverjanju znanja za učence 3. razreda v šolskem letu 2017/2018.

Poskusno preverjanje znanja, ki je bilo za šole prostovoljno, je opravljalo 4.418 učencev, kar je več kot petina vseh učencev 3. razreda.

Namen poskusnega preverjanja v 3. razredu je bil preveriti usvojeno bralno in matematično pismenost, pričakovano na tej starostni stopnji, in pridobiti povratno informacijo za učence, starše, učitelje, ravnatelje in sistem na nacionalni ravni, kako uspešni smo pri doseganju z učnimi načrti določenih ciljev in standardov znanja. Na konkretnih (poskusnih) preizkusih znanja pa naj bi se pokazale primernost njihovega obsega, težavnost posameznih tipov nalog, pa tudi jasnost in razumljivost navodil za vrednotenje ter morebitne težave pri samem vrednotenju.

Poskusno preverjanje je potekalo samo na šolah s slovenskim učnim jezikom, gradivo ni bilo prevedeno in preizkusi niso bili prilagojeni za učence s posebnimi potrebami.

Preverjanje pri predmetu slovenščina je potekalo 4. aprila, pri matematiki pa 10. aprila 2018. Učenci so imeli za pisanje na voljo eno šolsko uro.

V poskusu sodelujoče šole bodo z Državnega izpitnega centra prejele analize dosežkov svojih učencev ter analize skupnih dosežkov učencev, ki so reševali preizkuse znanja, ostale osnovne šole pa bodo seznanjene le s statističnimi podatki celotne skupine osnovnih šol, ki so se prijavile k izvedbi. Preizkusi znanja, ki so jih reševali učenci na poskusnem preverjanju znanja, so dostopni na spletni strani https://www.ric.si/preverjanje_znanja/.

Predmetna komisija za matematiko po izvedenem poskusnem preverjanju ugotavlja, da so učenci 3. razreda preizkus na splošno dobro reševali in da je zajel vse temeljne vsebine učnega načrta za prvo vzgojno-izobraževalno obdobje. Povprečen dosežek je bil 74 odstotnih točk. Po ugotovitvah Predmetne komisije za matematiko so imeli učenci še največ težav pri uporabi matematične terminologije. Statistične analize hkrati kažejo, da je preizkus znanja pri matematiki zelo dobro ločeval učence z nižjimi dosežki, slabše pa učence z višjimi dosežki, kar bi lahko narekovalo premislek o možnostih tudi nekoliko drugačne zasnove preizkusa in morda vključitvi več nalog višjih taksonomskih ravni.

Predmetna komisija za slovenščino prav tako ugotavlja, da tretješolci večinoma dosegajo cilje in standarde znanja prvega triletja in da razvijanje bralne pismenosti dosega primerno raven. Povprečen dosežek je bil 71 odstotnih točk. Čeprav so bili dosežki v povprečju precej visoki, Predmetna komisija za slovenščino ugotavlja, da se učenci pogosto izognejo reševanju kognitivno zahtevnejših nalog, zato priporočajo več poudarka na samostojnejšem delu učencev (npr. samostojno pisanje, samostojno reševanje problemov ipd.). Podobno kot preizkus iz matematike tudi preizkus iz slovenščine ni najbolje ločil učencev z zelo dobrimi od tistih z odličnimi dosežki. Tudi Predmetna komisija za slovenščino na tej osnovi predlaga razmislek o nadgradnji v preverjanje vključenih vsebin.

Državni izpitni center je za učitelje, sodelujoče pri poskusnem preverjanju znanja v 3. razredu osnovne šole, pripravil anketni vprašalnik. Večina učiteljev razrednega pouka, ki so izpolnili anketo, pritrjuje stališču o koristnosti zunanjega preverjanja v 3. razredu zaradi povratne informacije o doseženem znanju za učence in učitelje, kar je spodbudno, saj gre za enega od temeljnih namenov zunanjih preverjanj znanja nasploh. Velika večina učiteljev je poskusno preverjanje znanja v 3. razredu sprejela pozitivno.

Poročili obeh predmetnih komisij in opravljene analize poskusnega preverjanja znanja v 3. razredu osnovne šole bodo osnova za strokovne razprave v Državni komisiji za vodenje nacionalnega preverjanja znanja, na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport ter v širši strokovni javnosti, na podlagi katerih se bo odločilo o prihodnosti zunanjega preverjanja znanja ob koncu prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja.

Dr. Darko Zupanc, direktor Državnega izpitnega centra

 

 

Poskusno preverjanje znanja ob koncu 3. razreda osnovne šole v šolskem letu 2017/2018

Državna komisija za vodenje nacionalnega preverjanja znanja (v nadaljevanju Državna komisija) je na podlagi Pravilnika o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli v šolskem letu 2017/18 izvedla poskusno preverjanje znanja ob koncu 3. razreda osnovne šole.

Splošni namen poskusnega preverjanja znanja ob koncu prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja je bil diagnosticiranje usvojene bralne in matematične pismenosti učencev. Na konkretnih (poskusnih) preizkusih znanja, ki so temeljili na obstoječih učnih načrtih, pa se je preverjala tudi primernost obsega preizkusa, težavnost posameznih tipov nalog, jasnost in razumljivost navodil za reševanje nalog in njihovo vrednotenje ter morebitne težave pri samem vrednotenju.

Izvedba je v logističnem smislu potekala brez večjih težav ali posebnosti, odzivi s šol so bili zelo pozitivni, dosežki učencev pa spodbudni. Preizkus znanja iz slovenščine je pisalo 4012 učencev, iz matematike pa 4053. Skupni dosežek na poskusnem preverjanju znanja iz slovenščine je bil 71,32 odstotne točke, pri matematiki pa 74,37 odstotne točke.

Informacije o tem, kako uspešni so učenci pri doseganju ciljev in standardov znanja ob koncu prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja, so zelo pomembna povratna informacija učencem, njihovim staršem, učiteljem, ravnateljem in drugim strokovnim delavcem šole, pa tudi vsem, ki so na državnem nivoju zadolženi za delovanje vzgojno-izobraževalnega sistema. Analiza dosežkov je lahko pomembno izhodišče za nadaljnje načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela, za lažje spremljanje napredka učencev v času šolanja in za doseganje večje kakovosti delovanja šol.

Verjamemo, da bo Državna komisija pridobljene informacije poskusnega preverjanja znanja lahko uporabila pri pripravi sistema nacionalnega preverjanja znanja ob koncu 3. razreda osnovne šole v prihodnje.  

dr. Janez Vogrinc, l. r., predsednik Državne komisije za vodenje NPZ 

 

 

 

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) zakonsko opredeljujeta Zakon o osnovni šoli in Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli, informacije o NPZ pa najdemo tudi v nekaterih drugih dokumentih in publikacijah, ki jih bomo objavljali sproti.

 

Izvlečki iz zakonov:

Nacionalno preverjanje znanja določa Zakon o osnovni šoli  – 64. člen: 

»V 6. in 9. razredu se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja, s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom (v nadaljnjem besedilu: nacionalno preverjanje znanja).

Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9. razreda obvezno. 

V 6. razredu osnovna šola po predpisanem postopku izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine na narodno mešanih območjih, matematike in prvega tujega jezika.

 V 9. razredu osnovna šola po predpisanem postopku izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine na narodno mešanih območjih, matematike in tretjega predmeta, ki ga določi minister.

 Tretji predmet določi minister tako, da v mesecu septembru izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda izbere največ štiri predmete in določi, iz katerega tretjega predmeta se bo preverjalo znanje na posamezni šoli.

 Osnovna šola starše pisno obvesti o dosežkih učenca pri nacionalnem preverjanju znanja.

 Dosežki nacionalnega preverjanja znanja so dodatna informacija o znanju učencev.

 Podatki in analize o dosežkih nacionalnega preverjanja znanja se ne smejo uporabiti za razvrščanje šol.

 Za učence zasebnih šol in šol, ki izvajajo program osnovne šole po posebnih pedagoških načelih, je tretji predmet pri nacionalnem preverjanju znanja prvi tuji jezik.

 Učenci priseljenci iz drugih držav, katerih materni jezik ni slovenski in se prvič vključijo v osnovno šolo v Republiki Sloveniji v 6. in 9. razredu, opravljajo v tem šolskem letu nacionalno preverjanje znanja prostovoljno.

 Nacionalno preverjanje znanja je za odrasle prostovoljno.

 Podrobnejše določbe o izvajanju nacionalnega preverjanja znanja izda minister.«

 

Podrobnejše informacije na področju zakonodaje si lahko preberete s klikom na povezavo.